megův zápisník

kolik mě bude stát zásilka ze zahraničí?

koupíte si v zahraničí zboží řekněme za 800,- kč a máte tu smůlu, že jej odchytí celníci.. kolik zaplatíte na dalších poplatcích?

jelikož se jedná o zboží, které překračuje povolený bezcelní limit 22 €ur, bude vám vyměřeno DPH 20%.

půjde-li zboží českou poštou a vy jí poskytnete plnou moc k zastupování před celními orgány, připravte si ještě 180,- kč za služby deklaranta. celní prohlášení můžete vyřídit sami s celním úřadem a tento poplatek si ušetřit (s tímto zkušenosti nemám).

takže rázem zboží za 800,- kč již stojí cca. 1200,- kč. vítejte v evropě.

přesáhne-li cena zboží 150 eur, bude vám vyměřeno rovněž clo 6%.

další informace v článcích české pošty:

Česká pošta zastupuje od 1. dubna své zákazníky při celním řízení
Časté otázky k celnímu řízení
Zásilky ze třetích zemí mnohdy čekají na Poště zbytečně

clo

Posted in blogTagged , , , ,

datové schránky vs. papírový dopis

proč mě v době datových schránek úřady obtěžují papírovými dopisy? důvod zřízení datové schránky byl zřejmý, tak nechápu, proč to v našem státě nefunguje..

ačkoliv mají úřady povinnost doručovat do datových schránek, snaží se mě listonoši zastihnout s úředními dopisy na adrese trvalého bydliště, které je 230 km vzdáleno od mé reálné polohy..

doručování je v české republice zásadní věcí, fikce doručení je pak velký průšvih v případě, když vinou zaostalého systému psaní nedostanete.. následky mohou být velmi nepříjemné.

proč jsem si tedy zřizoval datovou schránku? na boje s českou poštou jsem kdysi upozorňoval již v jiném článku.

edit 1.10.2010

něco málo ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Doručování

§ 19

Společné ustanovení o doručování

(1) Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán
doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky.
Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit
správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost
doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň postaveného
správního orgánu^14) (dále jen „obecní úřad“) nebo prostřednictvím
policejního orgánu příslušného podle místa doručení; je-li k řízení
příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní
policie.

(2) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.
Správní orgán zvolí takovou poštovní
službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat
poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s
požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti.

(9) Pokud nebylo možno doručit písemnost doručovanou na elektronickou
adresu adresáta podle odstavce 3 nebo 8, protože se datová zpráva
vrátila jako nedoručitelná, učiní správní orgán neprodleně další pokus
o její doručení; bude-li další pokus o doručení neúspěšný, doručí
písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu
nepožádal.

související předpisy:

  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 17

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

(1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje
jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se
nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická
osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou
datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě
prostřednictvím datové schránky
, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou
nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení
jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.

  • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

Posted in blogTagged , , ,